Barbora Orendáčová

Jsem klinická logopedka s dlouholetou praxí. Mám zkušenost s prací s dětmi i dospělými, s běžnými i specifickými problémy (terapie předčasně narozených dětí, péče o děti s kombinovaným postižením, dospělí po ORL operacích a cévních mozkových příhodách). Zabývám se i alternativní komunikací (znakový jazyk, komunikační tabulky) a jsou mi blízké principy senzomotorické integrace.

Těším se na setkání s Vámi!

Z profesního životopisu

Osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání
Atestační zkouška z oboru Klinická logopedie (červen 2010)
Pedagogická fakulta UK, obor speciální pedagogika (promoce 2005)
1. Lékařská fakulta UK Praha (promoce 1997)
Gymnázium
Ambulance klinické logopedie, Jičínská 8, Praha 3 (2019 – dosud)
Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, KDDL VFN Praha (2017 – dosud)
Klinika rehabilitace FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 (2016 – 2018)
Ambulance klinické logopedie, Starostrašnická 45, Praha 10, Ambulance při ZŠ speciální pro děti s kombinovaným postižením (2007 – 2018)
Ambulance klinické logopedie – PaedDr. Daniela Portychová (2005 – 2008)

Z absolvovaných kurzů

Videofluoroscopic Swallow Study Training State of Art nad Science with Infants and children (Skalica, Joan C.Arvedson, PhD, CCC-SLP, BCS-S, PaedDr. B.Bunová, PhD., 2019)
Základy vokologie, diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu (HAMU Praha, MUDr.Kučera, 2019)
Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi (Brno, Mgr.Červenková, 2017)
Diagnostika jazykového vývoje: principy a nástroje (Doc.Smolík, PhDr. Málková, 2017)
Certifikovaný kurz Základní kurz bazální stimulace (Institut Bazální stimulace, 2016)
Senzoricko-senzitivní integrace v rahabilitaci poruch řeči a sluchu (AMU Praha, MUDr.Kučera, 2016)
Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých (AKL, Kirsten Richardt, 2015)
Certifikovaný kurz Poruchy polykání – diagnostika a léčba (FNHK, Prof. MUDr. Chrobok, 2015)
Preventivní neuro-vývojový program „Pohybem se učíme“ (M.Volemanová, 2015)
Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního věku (NÚV, Praha, 2014)
Senzomotorická cvičení (Mgr. Hřebíková, 2014)
Terapie orální pozice (Mgr.Červenková, 2014)
Diagnostický materiál komunikační profil MATRIX (LSMS, 2014)
HYPO –Prevence SPUCH v předškolním a školním věku (PhDr. Z. Michalová, Dys-centrum, 2014)
VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém (M.Jarolímová, M.Knapcová NÚV, Praha, 2013)
Certifikovaný Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (MUDr. Kučera, 2013)
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (Mgr.Bubeníčková, 2013)
Dyslalie s pohybem a prvky myofunkční terapie (Carpe diem Bohemia, 2013)
Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. (NÚV, Praha, 2013)
Certifikovaný kurz synergické reflexní terapie (Institut synergické reflexní terapie, Praha, 2012)
Nácvik komunikace u dětí s PAS (APLA, Praha, 2011)
Neurogenní poruchy u dospělých (AKL, Brno, 2011)
Afaziologie B – kognitivně-neurologický přístup (AKL, Brno, 2011)
Chronická koktavost (AKL, Praha, 2010)
Hlasová výchova dětí (IPPP, Praha, 2009)
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy (IPPP, Praha, 2009)
Neurogenní poruchy řeči a hlasu (IPVZ, Praha, 2009)
Fixovaná koktavost (AKL, Otrokovice, 2009)
Vývojová dysfázie (AKL, Praha, 2008)
Jazykový program Makaton (CAAK, Praha, 2008)
Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku (Dys-centrum, Praha, 2008)
Dyslalie (AKL, Pardubice, 2008)
Hlas (AKL, Praha, 2008)
Vady a poruchy sluchu (AKL, Praha, 2008)
Palatolalie (AKL, Praha, 2008)
Myofunkční terapie I. (AKL, Praha, 2008)
Incipientní koktavost (AKL, Praha, 2008)
Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina (IPPP, Praha, 2007)
Logopedická intervence s využitím konceptu orofaciální regulační terapie (IPPP, Praha, 2007)
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (Dys-centrum, Praha, 2007)
Základy klinické afaziologie A (AKL, Brno, 2007)
Úvod do grafomotoriky (AKL, Praha, 2007)