Sluchové vnímání

Sluchové vnímání hraje při vývoji řeči důležitou roli. Oslabení sluchového rozlišování či sluchové paměti významně ovlivní vývoj řečových dovedností. Rozvoj sluchového vnímání začíná již v prenatálním období, kdy dochází nejen ke vnímání zvukových podnětů z vnějšího a vnitřního prostředí, ale i k pohybovým reakcím na zvuky, hlasy a hudbu. Po narození se rozvíjí sluchová diferenciace, řeč je vnímána dítětem nejprve globálně, později se rozvíjí tzv. fonematické slyšení, díky kterému dochází k přesnějšímu sluchovému rozlišování zvuků řeči.

Sluchová diferenciace začíná rozlišováním zvuků z běžného prostředí. Dítě určuje směr zvuků, později přiřadí zvuk ke zdroji. Učí se rozlišit konkrétní zvuk, který není v souběhu s dalšími zvuky a nakonec dítě rozlišuje prvky lidské řeči od věty, slova, slabiky až po hlásky. V předškolním období začíná dítě slyšet slabiky ve slově, vytleskává je, rozlišuje délku slova, rozpoznává první či poslední hlásku ve slově. Sluchovou pozornost a paměť trénujeme při hrách a běžných aktivitách, kdy zadáváme úkoly na zapamatování si běžných pokynů, při poslechu čtení a při povídání.