Zrakové vnímání

Zrakové vnímání se vyvíjí od narození, kdy dítě nejdříve vnímá světlo a tmu, později sleduje lidský obličej, pohybující se předměty. Přidává se motorika, kdy dítě předměty osahává a začíná je vnímat prostorově – uchopuje je. Batole rozlišuje předměty podle tvaru a barvy. Vnímání u dítěte předškolního věku je globální – vnímán je celek. Teprve později dítě začíná rozlišovat detaily a vztahy mezi nimi. U dětí je třeba před vstupem do školy dosáhnout takové úrovně zrakové percepce, která umožní zvládat pozdější nároky v oblasti čtení. Propojením zrakové percepce s motorikou dochází k rozvoji vizuomotoriky, která ovlivňuje začátky písemného projevu.

V oblasti zrakové diferenciace se snažíme o to, aby dítě odlišilo figuru od pozadí – jedná se o rozlišení změn na obrázcích, o identifikaci překrývajících se objektů či obrysů, o dokreslování obrázků, sledování určené linie mezi více čarami. Dále, aby dokázalo vyhledat obrázek nebo tvar podle zadaného kritéria, či kombinace více kritérií – to znamená podle tvaru, barvy, velikosti. Snažíme se najít odlišnost v poloze tvaru, který se může lišit buď vertikálně (podle osy nahoře – dole) nebo horizontálně (zrcadlově podle osy vpravo – vlevo). Učíme dítě vnímat vztahy v prostoru – ve vztahu k sobě, mezi předměty apod., patří zde i cvičení, kdy se určuje co je nahoře, dole, vedle. Zrakovou paměť posilujeme a procvičujeme při běžných aktivitách, při hrách jako je pexeso, puzzle, skládanky.

Pracovní materiály

Pracovní listy jsou zaměřeny na rozlišování, zrakovou paměť a rozlišování barev (přiřazování, poznávání, pojmenování).

Klikni na mě!